Phân bố điểm thi có kết quả bất thường

Phân bổ điểm thi của Hội đồng PGD có giám thị giám sát chéo