Phân tích dữ liệu bóng đá

Team Player Event Mins Secs X Y X2 Y2

Home

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

Away

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

Shot

Shot Assist

Dribble

Cross

Pass