Trong kiểm tra đánh giá thường chia các tố chất vận động thành 2 loại chính: kiểm tra tố chất vận động cơ bản và kiểm tra tố chất vận động chuyên môn. Dưới đây giới thiệu một số nội dung và phương pháp thông dụng, phụ thuộc mục đích người kiểm tra có thể lựa chọn thử nghiệm cho phù hợp.