Thông số Dứt điểm/Sút bóng

Xem video dưới đây và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, các video được đánh dấu theo thứ tự 1,2,3… tương ứng với các câu hỏi.

Ấn vào nút Start để bắt đầu làm

15
Created on By Kru8nC7vzG

Dứt điểm

1 / 12

Video 1: Đây là cú sút dạng gì

2 / 12

Video 2: Pha sút ở đây tính như thế nào?

3 / 12

Video 3: Pha dứt điểm này tính như thế nào?

4 / 12

Video 4: Đây là gì?

5 / 12

Video 5: Đây là gì?

6 / 12

Video 6: Đây là gì

7 / 12

Video 7: Đây là pha bóng như thế nào? Có nhiều đáp án đúng

8 / 12

Video 8: Đây tính event sút không?

9 / 12

Video 8: Đây là pha gì

10 / 12

Video 9: Đây là gì?

11 / 12

Video 10: Đây là gì?

12 / 12

Video 11: Đây là pha bóng gì?

Your score is

The average score is 57%

0%