15
Created on By Kru8nC7vzG

Dứt điểm

1 / 12

Video 1: Đây là cú sút dạng gì

2 / 12

Video 2: Pha sút ở đây tính như thế nào?

3 / 12

Video 3: Pha dứt điểm này tính như thế nào?

4 / 12

Video 4: Đây là gì?

5 / 12

Video 5: Đây là gì?

6 / 12

Video 6: Đây là gì

7 / 12

Video 7: Đây là pha bóng như thế nào? Có nhiều đáp án đúng

8 / 12

Video 8: Đây tính event sút không?

9 / 12

Video 8: Đây là pha gì

10 / 12

Video 9: Đây là gì?

11 / 12

Video 10: Đây là gì?

12 / 12

Video 11: Đây là pha bóng gì?

Your score is

The average score is 57%

0%